ขอสินเชื่อ


คุณสมบัติผู้กู้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปีหรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • ภาพถ่ายแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระกู้จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน (กรณี Refinance)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

คำนวนสินเชื่อ

ท่านสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อทำการคำนวนสินเชื่อ โดยการคำนวนนี้เป็นการคำนวนเบื้องต้น หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของแต่ละโครงการ